Politica de confidenţialitate

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul General privind protecția datelor” sau „RGPD”), a actelor normative interne aprobate în vederea implementarii Regulamentului General al Uniunii Europene, Asociația pentru Educație Dezvoltare și Implicarea Tineretului, cu sediul social în București, Str. Ștefan Mihăileanu nr. 6, Sector 2, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 35/04.05.2016, codul fiscal nr. 36123101, (denumită în continuare „E.D.I.T.” şi/sau „Asociația”), prelucrează datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat, în condiții de siguranță, cu bună – credință și în conformitate cu prevederile legale in vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate în prezenta notă de informare.

OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Asociația, cu datele de identificare de mai sus, care, în calitatea sa de Operator, prelucrează cu bună-credință datele cu caracter personal în scopuri legitime, conform art. 5 din RGPD, precum și a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii RGPD.

CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE ŞI DATELE CU CARACTER PERSONAL

Categoriile de persoane vizate sunt:

 • persoane fizice,
 • beneficiari ai acțiunilor umanitare;
 • voluntari;
 • reprezentanţii legali sau convenționali/persoane de contact ai furnizorilor persoane juridice;
 • donatori/sponsori persoane fizice ai Asociației;
 • reprezentanţii legali sau convenționali/persoane de contact ai donatorilor/sponsorilor Asociației, persoane juridice, precum și ai entităților susținute de Asociație;
 • persoane publice cu care Asociația a încheiat parteneriate pentru promovarea activităților sale sociale;
 • alți colaboratori.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt urmatoarele:

 • date de identificare (numele şi prenumele);
 • date de contact (numărul de telefon, adresa de e-mail);
 • număr de identificare național (seria şi numărul actului de identitate, cod numeric personal);
 • date financiar-bancare;
 • date cu caracter medical și/sau social privitoare la persoanele care beneficiază de acțiunile umanitare;
 • imaginea/vocea, în cazul persoanelor publice care realizează clipuri/afișe de promovare a Asociației;
 • orice alte date cu caracter personal relevante prestării activităților Asociației.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asociația prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • încheierii și executării contractelor de voluntariat, sponsorizare, donație sau mecenat;
 • încheierii și executării contractelor de prestări servicii;
 • încheierii și executării contractelor de publicitate și promovare;
 • respectării oricărei cerințe legale de raportare sau comunicare a datelor personale impuse prin legislația aplicabilă;
 • derulării corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații ale persoanelor vizate;
 • îndeplinirii obligațiilor contractuale și legale pe care Asociația le are.

ASOCIAȚIA POATE DEZVĂLUI DATE CU CARACTER PERSONAL UNOR TERȚE PĂRȚI

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării sus-citate, comunicăm aceste date către terți, incluzând partenerii Asociației, cum ar fi:

 • sponsori ai Asociației;
 • entități sponzorizate de Asociație;
 • voluntari;
 • instituții publice cu care Asociația a dezvoltat parteneriate;
 • furnizorii de servicii operaționale (ex. platforma de plăți online Netopia, Pay Pal, furnizorii de servicii de telefonie mobilă, în cazul donațiilor prin SMS etc.)
 • consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;
 • autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru conformitate cu reglementărilor aplicabile, în caz de nevoie.

Dacă Asociația va transfera date cu caracter personal în afara Spaţiului Economic European, acest lucru se va realiza doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate şi notificându-vă atunci când este cazul.

În cazul în care persoanele vizate accesează/sunt transferate de pe webiste-ul Asociației pe pagini ale unor rețele de socializare (Facebook, Pinterest, Instagram, Linkedin), accesarea implică faptul că își dau acordul ca datele lor să fie prelucrate de către acești operatori, în baza politicilor de confidențialitate proprii ale acestora (disponibile pe site-urile acestora).

ASOCIAȚIA GARANTEAZĂ DREPTURILE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, Asociația garantează respectarea drepturilor dumneavoastră:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea Asociației că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, respectiv dreptul de a vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) Asociația nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP, www.dataprotection.ro);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise în atenția Asociației la adresa de e-mail: asociatiedit.contact@gmail.com.

ASOCIAȚIA PĂSTREAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL PE O PERIOADĂ LIMITATĂ DE TIMP

Asociația va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu (i) obligațiile legale specifice domeniului său de activitate / conform termenelor de prescripție aplicabile sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil), respectiv (ii) în interesul legitim al Asociației, pentru acele situaţii care exced încheierii şi executării contractelor, repsectiv obligațiilor legale.

ASOCIAȚIA IMPLEMENTEAZĂ MĂSURI REZONABILE DE ASIGURARE A SECURITĂŢII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asociația va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul său prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor, Operatorul va răspunde acestei solicitări, ca regulă, în termen de 30 de zile in condițiile prevăzute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protecția datelor.

Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor.